Com funciona

L'òrgan de govern superior de la Unió és l'Assemblea General, que es composa de tots els seus associats i li corresponen les decisions que afectin a l'estructura i funcionament del gremi, el qual està recollit en els seus Estatuts i el Codi Deontològic.

L'Assemblea es convoca, en règim ordinari un cop a l'any, i si s'escau, les vegades que es consideri oportú, en regim extraordinari.

L'Assemblea General, cada quatre anys, escull la Junta Directiva, que s'ocupa de la direcció, govern i administració de l'associació. Es competència de la Junta escollir els principals càrrecs de govern d'entre els vocals que la conformen, triats per l'Assemblea. La Junta és qui s'encarrega de fer el seguiment quotidià de la Unió.

Actualment la Junta ha creat dos Comissions que treballen sobre els principals temes a tractar pel gremi: Comissió I, de Relacions Associatives, Econòmiques i Formatives i la Comissió II, de Relació amb Proveïdors, Clients i Relacions Ètiques.

Sponsors

Busquem patrocinadors!!!